Resultat

Driftsinntekter økte betydelig fra NOK 65,5 mill til NOK 80 mill, på fullt år med VLGC levert mot slutten av 2013, delhonorar for LGC nybygg, og ekstra honorar for kommersiell befraktning for Aurora LPG.

Konsernets resultat etter skatt ble et overskudd på NOK 102,8 mill (NOK 65,7 mill). Resultat pr. aksje var NOK 4,21 (NOK 2,69). For morselskapet utgjorde resultatet NOK 9,1 mill (NOK 12,4 mill).

Finansielle poster

Konsernet hadde et finansresultat på NOK 6,9 mill (NOK 17,6 mill). For morselskapet ble det et resultat på NOK 9,7 mill (NOK 13,6 mill). Konsernets verdipapir­portefølje viste et resultat på NOK 2,8 mill (NOK 14,4 mill). Konsernet har i løpet av 2014 solgt alle poster i verdipapirporteføljen.

Likviditet og soliditet

Konsernet hadde ved årsskiftet likvide midler bestående av kontanter på i alt NOK 92,1 mill (NOK 72 mill). Verdipapirporteføljen er nå solgt og har dermed NOK 0 i bokført markedsverdi (NOK 13,8 mill). Tilsvarende tall for morselskapet var NOK 18,8 mill (NOK 21,9 mill), hvorav verdipapirporteføljen utgjorde NOK 0 mill (NOK 13,8 mill). Sum omløpsmidler ved årsskiftet utgjorde NOK 123,2 mill (NOK 144,9 mill), mens kortsiktig gjeld utgjorde NOK 58,8 mill (NOK 81,2 mill). Langsiktig gjeld og forpliktelser utgjorde NOK 30,5 mill (NOK 16 mill). For morselskapet utgjorde omløpsmidler ved årsskiftet NOK 35,6 mill (NOK 38,6 mill), mens kortsiktig gjeld utgjorde NOK 99,5 mill (NOK 27,2 mill). Morselskapets langsiktig gjeld og forpliktelser utgjorde NOK 26,7 mill (NOK 79,5 mill). Konsernets andel av omløpsmidler og gjeld i de skipseiende selskaper utgjør henholdsvis NOK 88,9 mill og NOK 851,1 mill.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på NOK 17,2 mill, mot driftsresultat på NOK 101,5 mill. Forskjellen kommer hovedsakelig fra tilbakeføring av inntjening fra skipsselskaper etter egenkapitalmetoden, delvis utlignet av endring i arbeidskapital.

Konsernets bokførte egenkapital ved årets utgang var NOK 849,8 mill (NOK 626,1 mill).

Skatt

Konsernet er i rederibeskatningsordningen fra 2013 med datterselskapet Clipper Shipping AS, øvrige selskaper i konsernet lignes ordinært.

Alle konsernets nåværende skipsandeler med unntak av ett er dermed eid under rederibeskatningsordningen.

Finansiell risiko

Konsernets skipsandeler, eiet gjennom deltagelse i partrederier med delt ansvar, er i hovedsak USD-basert. Der alt vesentlige av inntekter og en stor andel av utgiftene er i USD. Videre er markedsverdien av skipene, og dermed hoveddelen av aktiva priset i USD. Det samme gjelder finansieringen av skipene. Dette medfører at valutaeksponeringen er realøkonomisk begrenset.

Konsernets flåte har langsiktig finansiering til gunstige betingelser i forhold til det som kan oppnås i markedet i dag. Konsernet har ikke inngått kontrakter for derivater eller andre finansielle instrumenter der motpartsrisiko utgjør særlig risiko.

Det vesentlige av konsernets gjeld er andel av pantegjeld på skip som eies av partrederier. Gjelden i USD er til flytende LIBOR rente. I tillegg er pantegjelden i enkelte partrederier sikret gjennom fastrentekontrakter. Konsernet har en tilfredsstillende egenkapitalgrad, og dette sammen med en aktiv håndtering av renteeksponeringen, gjør at risikoen ved en eventuell endring i rentenivået er akseptabel.

Konsernets skip seiler delvis på lange TC kontrakter, kortere TC kontrakter og i spotmarkedet. Dette er resultat av en bevisst strategi for å sikre inntjening og kontantstrøm, samtidig som skip i spotmarkedet kan dra nytte av oppgang i markedet. Etterspørselen etter produktene konsernet frakter er påvirket av verdensøkonomien og det er således alltid en viss usikkerhet knyttet til markedsutsiktene.

Konsernet har 13 skip på TC kontrakter utover 1 år. Befrakter er større olje- & gass selskap, og større operatører innen ammoniakk. Kredittrisikoen ansees som begrenset. Konsernet anser oppgjørsrisikoen for den forretning som gjøres i spotmarkedet som tilfredsstillende.

Generelt

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Etter styrets oppfatning gir regnskapet en rettvisende oversikt over resultatet for året og selskapets stilling ved årsskiftet.

Konsernets skipsandeler er eiet gjennom deltagelse i partrederier med delt ansvar. I note 3 til regnskapet er derfor resultatregnskap og balanse satt opp etter bruttometoden for å gi utfyllende regnskapsmessig informasjon om virksomheten.

Alle konsernets eierandeler i skip er betydelige og regnskapsføres i henhold til IFRS etter egenkapitalmetoden.