Leder

CEO Edvin Fjogstad

CEO Edvin Endresen

2014 vil gå inn i historien som det beste året noen sinne for større LPG skip. Når dette er fastslått, kan 2015 ende med å bli like bra, eller enda bedre. Hovedårsaken til det svært stramme shippingmarkedet er nye eksportvolumer av LPG fra USA, som er et resultat av den hurtig voksende produksjonen av skifergass og skiferolje. I tillegg til eksponentiell vekst i eksport fra USA, har de eksisterende store LPG eksportørene, alle bidratt til stabilt høye volumer. Prisforskjeller mellom regionene har dessuten medført at ekstra arbitrasje har vært tilgjengelig, noe som resulterer i flere lange LPG reiser fra vest til øst. Samtidig har svært få nye skip blitt levert i perioden 2010-2013, hovedsakelig fordi bestillingene uteble i en lengre periode etter finanskrisen i 2008.

Det rekordsterke LPG-markedet har også gjort at Solvang fikk sitt beste år noen sinne på inntjening fra shippingaktiviteter. Selv om Solvang ikke har hovedfokus på spotmarkedet, har det vært betydelige forbedringer av eksisterende markedsbaserte kontrakter, samt forbedrede vilkår i nye kontrakter. Innenfor spesialiserte nisjemarkeder har vår eksisterende flåte vært i stand til å differensiere ytterligere og profittere på det sterke markedet.

Det rekordsterke VLGC-markedet har ført til en stor interesse fra eksisterende og nye aktører på å øke sin eksponering mot VLGC-markedet. Resultatet er at dagens ordrereserve ligger godt over 50 % av eksisterende flåte, og en betydelig andel av disse skipene vil entre markedet mot slutten av 2015 og i løpet av første halvår 2016. Selv om det potensielt er balanse i markedet mellom nye skip og forhøyet volum av LPG-eksport, vil volumet av skip få en forstyrrende effekt, og vi forventer enda høyere volatilitet i VLGC-markedet.

Midt i denne meget spennende og utfordrende tiden er jeg svært stolt av det vi har oppnådd. Vi opprettholder meget god operasjon og teknisk drift, med liten eller ingen utskiftning på land. Vi har en robust organisasjon som er i stand til å håndtere vekst og takle enhver teknisk utfordring uten bruk av ekstern ekspertise. Med det svært stramme shippingmarkedet og en stor ordrebok av nybygg, opplever vi mye press for å beholde vårt seilende mannskap og kontorpersonale. Så langt har vi vært i stand til å opprettholde en stabil arbeidsstokk, og vi vil fortsatt fokusere på å holde den stabil gjennom å promotere videreutvikling og gi ansvar til vårt mannskap og personale, og på den måten hjelpe dem å videreutvikle sine karrierer.

I 2014 har vi levert bedre resultater enn noen gang tidligere innenfor sikkerhet, med null fraværsskader eller andre hendelser, innen kvalitet med meget gode vetting resultater, høy medarbeidertilfredshet, samt bra inntjeningsnivå og kostnadskontroll. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke alle våre medarbeidere for godt utført arbeid, og jeg oppfordrer dere alle til å fortsette med å videreutvikle dere og sørge for at vi strekker oss enda lengre. Kvalitet er vår viktigste suksessfaktor.

2014 var det første fulle året med to nye VLGCer levert midt i året og mot slutten av 2013. Disse state-of-the-art-skipene er de første i sitt slag med fullt integrerte eksosrensesystemer. Det første skipet ble levert i juni 2013, men det ble ikke godkjent og sertifisert for å seile med tungolje i utslippskontrollerte områder (ECA) før februar 2014. Det var en lang prosess, hovedsakelig fordi det ikke var gjort tidligere, noe som førte til at selve testene måtte utvikles og godkjennes før den endelige godkjenningen kunne gis. I ettertid har godkjenningsprosessen vært vesentlig smidigere, og det andre skipet tok bare en måned å få godkjent. Utstyret fungerer meget tilfredsstillende, og utslippene til luft og sjø ligger godt innenfor ECA-kravene. I tillegg har vi opplevd så godt som ingen nedetid eller tekniske problemer.

I 2015 vil vi få levert tre nye LGC-skip fra Hundai Heavy Industries i Sør-Korea. Disse skipene er designet og spesialbygget for en bestemt nisje innenfor gass-segmentet, og de representerer enda et stort skritt mot framtiden med tanke på drivstoffeffektivitet og utslippskontroll. Det har vært mye interesse for våre nye skip, og skipene vil starte sin karriere i et godt marked og med utmerket timing.

Solvang ASA har en sterk posisjon, både i markedet og finansielt. Framtiden ser lys ut, og det vil være adskillige vekstmuligheter som Solvang kan ta del i. Vi vil fortsette å fokusere på fremragende drift av våre skip, og alltid levere høy kvalitet til våre kunder.