Kontantstrøm – mor

A B C D
Kontantstrømoppstilling | Solvang ASA
Beløp i hele tusen NOK 2014 2013
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Resultat før skattekostnad 11 546 11 758
Periodens betalte skatt 0 0
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0
Ordinære avskrivninger 765 628
Avkastning på verdipapirer -2 820 -4 535
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetaling 241 -877
Nedskriving datterselskap 0 0
Resultat andre tilknyttede selskaper -108 -272
Resultatandel skipsselskaper 2 060 145
Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld 784 -709
Endring i andre tidsavgrensningsposter 2 357 -6 753
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Effekt av valutakursendringer 0
Nedskriving/reversert nedskriving av aksjer i datterselskap 0 -10 761
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 14 826 -11 375
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Ut-/Innbetalinger ved kjøp/salg av varige driftsmidler -285 -1 753
Ut-/Innbetalinger knyttet til verdipapirer 16 223 20 707
Mottatt utbytte på verdipapirer 408 660
Investering tilknyttet selskap 29 66
Innbetalinger fra skipsselskaper 0 0
Innbetalinger ved salg av andeler 0 0
Utbetalinger til skipsselskaper -2 551 0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 13 824 19 680
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Endring kassekreditt -87 -477
Utbetalinger annen langsiktig gjeld 0 0
Kjøp / salg av egne aksjer 677 752
Endring mellomværende konsernselskaper -6 246 650
Inn-/utbetalinger av egenkapital
Utbetalinger av utbytte -12 202 -12 166
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag 0 0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -17 859 -11 241
Valutakursendringer, kontanter og kontantekvivalenter
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 10 790 -2 936
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 8 047 10 983
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 18 837 8 047
18 837 467.00 8 047 350
3 -1