Balanse

A B C D
Balanse | Solvang ASA
Beløp i hele tusen NOK Note 31.12.2014 31.12.2013
EIENDELER      
Anleggsmidler      
Immaterielle eiendeler      
Forskning og utvikling   0 0
Konsesj., patenter, lisenser, varemrk. o.l rettigh.   0 0
Utsatt skattefordel 6 5 045 4 688
Goodwill   0 0
Andre immaterielle eiendeler   0 0
Sum immaterielle eiendeler   5 045 4 688
Varige driftsmidler      
Maskiner og anlegg   0 0
Skip   0 0
Kontormaskiner, inventar etc 13 1 848 2 328
Sum varige driftsmidler   1 848 2 328
Finansielle anleggsmidler      
Investeringer i datterselskap 7,15 622 212 622 212
Andel skipsselskaper egenkapitalmetoden 2 3 236 2 745
Lån til foretak i samme konsern      
Investeringer i tilknyttet selskap 3 1 019 708
Lån til tilkn. selskap og felles kontr. virksomh.   0 0
Investeringer i aksjer og andeler   0 0
Obligasjoner og andre fordringer   0 0
Andre fordringer   0 0
Sum finansielle anleggsmidler   626 467 625 665
       
Sum anleggsmidler   633 359 632 681
Omløpsmidler      
Bunkers / smøreolje etc   0 0
       
Fordringer      
Kundefordringer   0 0
Kortsiktige fordringer konsernselskap 10,14 6 132 2 123
Mellomværende nærstående parter   0 0
Andre fordringer 10,14 10 642 14 571
Sum fordringer   16 774 16 695
Investeringer      
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern      
Markedsbaserte aksjer   0 13 831
Markedsbaserte obligasjoner      
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter      
Andre finansielle instrumenter   0  
Sum investeringer   0 13 831
Bankinnskudd, kontanter og lignende 11 18 837 8 047
       
Sum omløpsmidler   35 612 38 572
SUM EIENDELER   668 971 671 253
       
EGENKAPITAL OG GJELD      
Egenkapital      
Innskutt egenkapital      
Aksjekapital 17 123 264 123 264
Egne aksjer 18 -1 246 -1 402
Sum innskutt egenkapital   122 018 121 862
Opptjent egenkapital      
Fond for vurderingsforskjeller   0 0
Annen egenkapital   420 714 442 729
Fond i konsernet   0 0
Minoritetsinteresser   0  
Sum opptjent egenkapital   420 714 442 729
       
Sum egenkapital 17 542 732 564 591
       
Gjeld      
Avsetning for forpliktelser      
Pensjonsforpliktelser 9 18 355 7 909
Utsatt skatt 6 0 0
Andre avsetninger for forpliktelser   0 0
Sum avsetning for forpliktelser   18 355 7 909
       
Langsiktig gjeld      
Konvertible lån   0 0
Langsiktige lån til konsernselskap 10,14 0 71 557
Gjeld til kredittinstitusjoner   0 0
Øvrig langsiktig gjeld 10,15 0 0
Sum langsiktig gjeld   0 71 557
Kortsiktig gjeld      
Konvertible lån      
Sertifikatlån      
Gjeld til kredittinstitusjoner 15 0 87
Leverandørgjeld   3 823 3 039
Kortsiktig gjeld konsernselskap 10 70 862 1 543
Betalbar skatt 6 0 0
Skyldige offentlige avgifter   4 973 6 557
Utbytte   24 451 12 186
1. års avdrag pantegjeld      
Annen kortsiktig gjeld 10 3 775 3 783
Sum kortsiktig gjeld   107 884 27 196
       
Sum gjeld   126 239 106 662
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   668 971 671 253
    -0 -1
       
Stavanger, 21. april 2015

  SignSolvang2013_no