Resultat – mor

A B C D
Resultatregnskap | Solvang ASA
Beløp i hele tusen NOK Note 2014 2013
Disponentgodtgjørelse 10 54 808 50 457
Resultat fra investering i tilknyttet selskap      
Reiseavhengige kostnader      
Sum driftsinntekter   54 808 50 457
Lønns- og personalkostnader 8,10 40 422 39 294
Skipsrelaterte driftskostnader      
Ordinære avskrivinger 13 765 628
Nedskrivning skip      
Annen driftskostnad 8 11 806 12 389
Sum driftskostnader   52 994 52 312
Driftsresultat   1 815 -1 855
Mottatt konsernbidrag fra datterselskaper   2 533 541
Skipsselskaper egenkapitalmetoden 2 -2 060 -145
Skipsselskaper til virkelig verdi      
Andre tilknyttede selskaper egenkapitalmetoden 3 108 272
Renteinntekt fra foretak i samme konsern      
Annen renteinntekt      
Agio      
Annen finansinntekt 4,10 19 369 6 205
Verdiendr. av markedsbaserte finansielle omløpsm.      
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler      
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler      
Nedskriving/reversert nedskriving aksjer i datterselskap 7 0 10 761
Rentekostnad til foretak i samme konsern      
Annen rentekostnad      
Disagio      
Urealisert agio pantegjeld      
Annen finanskostnad 5,10 -10 219 -4 021
Resultat av finansposter   9 731 13 613
Ordinært resultat før skattekostnad   11 546 11 758
Skattekostnad på ordinært resultat 6 2 398 -685
Ordinært resultat   9 148 12 442
       
Ekstraordinær inntekt      
Ekstraordinær kostnad      
Skattekostnad på ekstraordinært resultat      
       
       
Årsresultat   9 148 12 442
Anvendelse av årsresultatet      
Fond for vurderingsforskjeller   0 -84
Foreslått utbytte   -24 451 -12 186
Overført fra overkursfond      
Overført til/fra annen egenkapital   15 303 -172
Overført til/fra konsernets fond      
Majoritetens andel      
Minoritetens andel      
Sum anvendelse   -9 148 -12 442
       
Avgitt konsernbidrag