Kontantstrøm

A B C D E F
Kontantstrømoppstilling | Konsern
Beløp i hele tusen NOK Note 2014 2013
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 108 374 63 789
Periodens betalte skatt 39 -172
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler  
Ordinære avskrivninger 15 990 833
Nedskrivning av anleggsmidler   0 0
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetaling 745 675
Nedskrivning datterselskap  
Skipsselskaper etter egenkapitalmetoden 3,4,5 -93 445 -47 881
Resultatandel tilknyttet selskap 6 -108 -272
Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld  
Endring i arbeidskapital 6 663 -3 165
Netto endring opptjente resultater sammseilingsdeltakere   883 -10 541
Finansinntekter 7 -21 517 -21 939
Finanskostnader 8 14 621 5 006
Effekt av valutakursendringer   0
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 17 245 -13 666
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Ut-/Innbetalinger ved kjøp/salg av varige driftsmidler -507 -1 804
Utbetalinger knyttet til verdipapirer 0
Innbetalinger knyttet til verdipapirer 16 223 74 185
Mottatt utbytte på verdipapirer 7 408 685
Netto endring investering tilknyttet selskap 6 -203 43
Innbetalinger fra skipsselskaper 5 58 289 16 893
Innbetalinger ved salg av andeler 5 15 835 0
Utbetalinger til skipsselskaper 5 -67 883 -70 868
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 22 161 19 133
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetaling ved opptak av annen gjeld (korts./langs.)     0
Utbetaling ved tilbakebetaling av gjeld (korts./langs.)   0
Netto endring kassekreditt -87 -477
Kjøp/salg av egne aksjer 18 677 752
Inn-/utbetalinger av egenkapital     0
Utbetalinger av utbytte -12 202 -12 166
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag   0 0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -11 613 -11 891
0 0
Valutakursendringer, kontanter og kontantekvivalenter 6 096 2 545
0 0
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 33 889 -3 880
0 0
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 58 245 62 124
Tilgang kontanter fullkonsolidering IGC   0
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 92 134 58 245
   
  92 134 58 245
  0 0