Egenkapital

A B C D E F
Endringer i egenkapital | Konsern
Beløp i hele tusen NOK Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent annen egenkapital Sum egenkapital
2013
Egenkapital 31.12.2012 123 264 -1 600 -50 947 463 560 534 277
Prinsippendring pensjon (overgang til IAS 19R) 0
Egenkapital 01.01.2013 123 264 -1 600 -50 947 463 560 534 277
Årsresultat 65 661 65 661
Rekalkulering pensjonsforpliktelse -5 050 -5 050
Omregningsdifferanser skipsselskaper etc. 42 638 42 638
Totalresultat 0 0 37 588 65 661 103 248
Utdelt utbytte -12 166 -12 166
Kjøp / Salg av egne aksjer 0 198 0 554 752
Sum endringer i egenkapitalen i året 0 198 37 588 54 048 91 833
Egenkapital 31.12.2013 123 264 -1 402 -13 360 517 608 626 110
Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent annen egenkapital Sum egenkapital
2014
Egenkapital 01.01.2014 123 264 -1 402 -13 360 517 608 626 110
Årsresultat 102 793 102 793
Rekalkulering pensjonsforpliktelse -9 990 -9 990
Omregningsdifferanser skipsselskaper etc. 142 381 142 381
Totalresultat 0 0 132 391 102 793 235 184
Utdelt utbytte -12 202 -12 202
Kjøp / Salg av egne aksjer 156 521 677
Avsatt utbytte 0
Sum endringer i egenkapitalen i året 0 156 132 391 91 112 223 658
Egenkapital 31.12.2014 123 264 -1 246 119 032 608 719 849 769