Balanse

A B C D
Balanse | Solvang Konsern
       
Beløp i hele tusen NOK Note 31.12.2014 31.12.2013
EIENDELER      
Anleggsmidler      
Immaterielle eiendeler      
Forskning og utvikling   0  
Konsesj., patenter, lisenser, varemrk. o.l rettigh.   0  
Utsatt skattefordel 9 7 913 7 035
Goodwill   0 0
Andre immaterielle eiendeler   0 0
Sum immaterielle eiendeler   7 913 7 035
Varige driftsmidler      
Maskiner og anlegg   0 0
Skip   0 0
Kontormaskiner, inventar etc. 15 2 319 2 801
Sum varige driftsmidler   2 319 2 801
Finansielle anleggsmidler      
Investeringer i datterselskap   0 0
Andel skipsselskaper egenkapitalmetoden 3,4,5 804 593 567 860
Lån til foretak i samme konsern   0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 6 1 019 708
Lån til tilkn. selskap og felles kontr. virksomh.   0 0
Investeringer i aksjer og andeler   0 0
Obligasjoner og andre fordringer   0 0
Andre aksjer   20 20
Sum finansielle anleggsmidler   805 631 568 588
       
Sum anleggsmidler   815 863 578 424
Omløpsmidler      
Bunkers / smøreolje etc.   0 0
       
Fordringer      
Kundefordringer   0 0
Kortsiktige fordringer konsernselskap   0 0
Prosjekter i arbeid   0 0
Andre fordringer 12,16 31 086 72 887
Sum fordringer   31 086 72 887
Investeringer      
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern      
Markedsbaserte verdipapirer 7,8,20 0 13 811
Markedsbaserte obligasjoner      
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter      
Andre finansielle instrumenter   0 0
Sum investeringer   0 13 811
Bankinnskudd, kontanter og lignende 13 92 134 58 245
       
Sum omløpsmidler   123 220 144 942
SUM EIENDELER   939 083 723 366
       
EGENKAPITAL OG GJELD      
Egenkapital      
Innskutt egenkapital      
Aksjekapital 18 123 264 123 264
Egne aksjer 19 -1 246 -1 402
Sum innskutt egenkapital   122 018 121 862
Opptjent egenkapital      
Fond for vurderingsforskjeller   0 0
Annen egenkapital ikke resultatført   119 032 -13 360
Opptjent egenkapital   608 719 517 608
Minoritetsinteresser   0 0
Sum opptjent egenkapital   727 751 504 248
       
Sum egenkapital 18 849 769 626 110
       
Gjeld      
Avsetning for forpliktelser      
Pensjonsforpliktelser 11 30 473 16 044
Utsatt skatt   0 0
Andre avsetninger for forpliktelser   0 0
Opptjente resultater sammseilingsdeltakere     0
Sum avsetning for forpliktelser   30 473 16 044
Langsiktig gjeld      
Konvertible lån      
Langsiktige lån til konsernselskap      
Gjeld til kredittinstitusjoner     0
Øvrig langsiktig gjeld 12,17 0 0
Sum langsiktig gjeld   0 0
Kortsiktig gjeld      
Konvertible lån      
Sertifikatlån      
Gjeld til kredittinstitusjoner 17 0 87
Leverandørgjeld   0 0
Kortsiktig gjeld konsernselskap   0 0
Betalbar skatt 9 2 980 176
Skyldige offentlige avgifter   10 054 13 972
Utbytte   0 0
1. års avdrag pantegjeld      
Annen kortsiktig gjeld 12 45 807 66 976
Sum kortsiktig gjeld   58 841 81 212
       
Sum gjeld   89 314 97 256
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   939 083 723 366
    0 -0
 
Stavanger, 21. april 2015

  SignSolvang2013_no