Resultat

A B C D
Resultatregnskap | Solvang Konsern
Beløp i hele tusen NOK      
  Note 2014 2013
Disponentgodtgjørelse 12 79 965 65 458
Resultat fra investering i tilknyttet selskap      
Reiseavhengige kostnader      
Sum driftsinntekter   79 965 65 458
Lønns- og personalkostnader 10,11 55 847 51 242
Skipsrelaterte driftskostnader      
Ordinære avskrivinger 15 990 833
Nedskrivning skip      
Annen driftskostnad   15 110 15 106
Sum driftskostnader   71 947 67 182
Skipsselskaper egenkapitalmetoden 3,4,5 95 880 47 881
Tap ved salg andel i skipsselskap 3,4,5 -2 434  
Driftsresultat   101 463 46 158
Finansinntekter og finanskostnader      
Nedskriving datterselskap   0 0
Skipsselskaper egenkapitalmetoden   0 0
Skipsselskaper til virkelig verdi   0 0
Andre tilknyttede selskaper egenkapitalmetoden 6 108 272
Renteinntekt fra foretak i samme konsern   0  
Annen renteinntekt      
Agio      
Annen finansinntekt 7 21 846 22 726
Verdiendr. av markedsbaserte finansielle omløpsm.      
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler      
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler      
Rentekostnad til foretak i samme konsern      
Rentekostnader   0 0
Disagio      
Urealisert agio pantegjeld      
Annen finanskostnad 8,12 -15 044 -5 367
Resultat av finansposter   6 911 17 632
Ordinært resultat før skattekostnad   108 374 63 789
Skattekostnad på ordinært resultat 9 5 581 -1 871
Ordinært resultat   102 793 65 661
       
Ekstraordinær inntekt      
Ekstraordinær kostnad      
Skattekostnad på ekstraordinært resultat      
       
       
Årsresultat   102 793 65 661
Resultat per aksje (hele kr) 14 4.21 2.69
Utvannet resultat per aksje (hele kr) 14 4.17 2.66
UTVIDET RESULTAT      
Årsresultat   102 793 65 661
       
Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet      
Rekalkulering pensjonsforpliktelser   -13 685 -7 014
Skatteeffekt av rekalkulering pensjonsforpliktelse   3 695 1 964
       
Poster som kan bli omklassifisert til resultatet      
Omregningsdifferanser datterselskap i utenlandsk valuta      
Omregningsdifferanser tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden      
Omregningsdifferanser skipsselskaper etc.   142 381 42 708
Skatteeffekter av omregningsdifferanser selskaper etter egenkapitalmetoden 0 -71
Totalresultat til aksjonærene i Solvang ASA   235 184 103 248